wybierz język polskaenglish

 
Kalendarium wydarzeń Muzeum Regionalnego w Siedlcach

 

   1909

   Utworzenie Muzeum Ziemi Podlaskiej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach. Nie posiadając swojego lokalu muzeum korzystało z gościnności 
   dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

  1909-1911

  Pierwszym kustoszem muzeum był Wacław Sokół – Kutyłowski.

   1912

   Kustoszem muzeum został Leon Markuszewski.

   1914

   I wojna światowa przerwała działalność muzeum.

  1923

   We wrześniu grono sympatyków i inicjatorów powołania muzeum w Siedlcach, podjęło decyzję o utworzeniu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

  1924

   30 XI przedstawiciele Rady Miejskiej w Siedlcach i nauczycieli, obradując nad formą uczczenia pamięci Mieczysława Asłanowicza – zmarłego we wrześniu długoletniego
   dyrektora Państwowego Gimnazjum Męskiego im. S. Żółkiewskiego, postanowili zorganizować Muzeum Ziemi Podlaskiej jego imienia.

  1926

    W grudniu odbyła się pierwsza wystawa w budynku Starego Ratusza. Zaprezentowano prace malarskie Jana Komara i Adama Kopankiewicza. Dochód ze sprzedaży prac
    przeznaczono na organizację muzeum.

  1928

   20 IX Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Podlaskiej z siedzibą w wieży Starego Ratusza, dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Mieczysława
   Asłanowicza. Pierwszym kierownikiem został Tadeusz Moniewski.

  1928-1930

   Szybki rozwój placówki dzięki licznym inicjatywom podejmowanym przez Radę Opiekuńczą Muzeum i Koło Przyjaciół Muzeum Ziemi Podlaskiej.

  1929

   Wydanie pierwszej publikacji „Siedlce. Przewodnik po mieście i okolicy” autorstwa Tadeusza Moniewskiego.

  1930

   Zbiory muzeum liczyły 800 eksponatów pochodzących z obszaru Podlasia. Kustoszem muzeum został Edmund Kraśniewski.

  1938-1939

   Funkcję społecznego opiekuna zbiorów sprawował Antoni Winter.

  1939

   Wybuch II wojny światowej przerwał działalność siedleckiego muzeum.

  1944

   Pożar Starego Ratusza w lipcu, podczas zdobywania Siedlec przez Armię Czerwoną i wycofywania się wojsk niemieckich, spowodował zniszczenie części zbiorów
   muzealnych. Część zbiorów dostała się w ręce prywatne i dzięki temu ocalała.

  1946; 1958

   Podejmowano bezskuteczne próby reaktywowania muzeum.

  1965

   Powołano Komitet Organizacyjny Muzeum w składzie: A. Tichomirow, E. Chorąży, J. Mikulski, S. Sochacki i W. Wajszczuk. W sierpniu Komitet Organizacyjny Muzeum
   wydał odezwę do mieszkańców Siedlec i regionu z apelem o pomoc i współpracę w zakresie gromadzenia eksponatów dla tworzonego muzeum.

  1967
  
   Z dniem 1 stycznia, na podstawie uchwały nr 40/155/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 2 VII 1966 r., reaktywowano Muzeum Ziemi Podlaskiej.
   Bezpośredni nadzór nad muzeum sprawowało Prezydium MRN w Siedlcach, a nadzór nad działalnością merytoryczną Muzeum Mazowieckie w Płocku, posiadające status
   muzeum okręgowego dla woj. warszawskiego.

   Pierwszymi pracownikami muzeum były: Zofia Nojszewska – pomoc muzealna (1 III 1967 – 31 III 1974) i Olga Stasykiw – historyk ( 1 V 1967 – 31 VII 1969).

  1 VII stanowisko kierownika muzeum objął historyk sztuki Marian Mizeraczyk, pełnił tę funkcję do 31 XI 1969 r.

   Pierwsza ekspozycja muzealna „Rewolucja 1905 – 1907 w satyrze politycznej” prezentowana była w Powiatowym Domu Kultury w Siedlcach (w ratuszu trwały prace
   adaptacyjne), trwała 15 dni i zwiedziło ją 1563 osoby.

  10 XI malarka Małgorzata Łada – Maciągowa (1881-1969) – siedlczanka - przekazała w darze swój dorobek artystyczny (223 prace). Kolekcja stanowiła zalążek działu
   sztuki powstającego muzeum.

  1968
 
  1 III
oddano na potrzeby muzeum pomieszczenia na parterze ratusza.

   Pierwsza wystawa „Malarstwo Małgorzaty Łady – Maciągowej” (97 dni).

  1969

  15 XII stanowisko kierownika muzeum objął archeolog Wincenty Jakubowski, funkcję tę pełnił do 15 VII 1973 r.

  1973

  1 VIII kierownikiem muzeum został artysta plastyk Andrzej Sołtysiuk, który kierował placówką do 31 XII 1977 r.

  1973-1974

   Podczas archeologicznych prac wykopaliskowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego pozyskano skarb monet pochodzących ze średniowiecza oraz z XVII i XVIII w.

    1974

  15 I-1 III odbyły się I Wojewódzkie Targi Plastyki zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Zaprezentowano około 100 prac z zakresu   
   malarstwa, rysunku, grafiki i tkaniny, wykonanych przez ponad 30 artystów plastyków z Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

  6-12 V w ramach obchodów Dni Ziemi Siedleckiej, muzeum zorganizowało kiermasz artystycznych wytworów sztuki ludowej regionu.

  1975

  6 V muzeum zorganizowało sesję naukową „Podlasie Zachodnie w pradziejach”.

  1 VI w wyniku reformy administracyjnej kraju i utworzenia województwa siedleckiego, na mocy Zarządzenia Nr 23/75 Wojewody Siedleckiego z dnia 13 sierpnia 1975 r.,
   Muzeum Ziemi Podlaskiej podniesiono do rangi Muzeum Wojewódzkiego i powierzono nadzór nad muzeami woj. siedleckiego.

   W lipcu utworzono stałą galerię malarstwa Małgorzaty Łady – Maciągowej i wydano do niej folder .

   Muzeum zawarło umowę o współpracy naukowej z Muzeum Okręgowym w Teplicach (Czechosłowacja).

  10-24 VI w muzeum zaprezentowano wystawę „XXX lat województwa północnoczeskiego”, przedstawiającą historię oraz dorobek w dziedzinie kultury, oświaty
   i gospodarki. Podczas wernisażu odbyła się sesja naukowa muzeologów z udziałem Wladimira Fiala – przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
   Czechosłowacji i Roberta Sztaffo – dyrektora Muzeum Okręgowego w Teplicach.

  1976

   W styczniu prezentowano wystawę „Karykatury Miroslava Nydla” – w ramach współpracy z Muzeum w Teplicach.

   W czerwcu dział sztuki wzbogacił swoje zbiory o kolekcję prac artysty urodzonego w Siedlcach - prof. Michała Borucińskiego (1885-1976), przekazaną w darze przez córkę
   artysty Hannę Sołtan na stałe mieszkającą w USA.

   Zorganizowano ogólnopolski konkurs dla twórców ludowych pod nazwą „Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów w rzeźbie”.

   1977-1979

   Zbiory etnograficzne powiększyły się o kolekcję ok. 140 wycinanek papierowych z regionu kołbielskiego i Powiśla Garwolińskiego.

   1978
  
  1 I
dyrektorem muzeum został historyk Jerzy Strychalski.

   1 VI stanowisko dyrektora objął Leopold Grzegorek, który zarządzał muzeum do 1 X 1982 r.

   Przeprowadzono konkurs „Twórczość ludowa kroniką tradycji polskiej wsi”- zorganizowany wspólnie z Muzeum Regionalnym w Łukowie, Centrum Kultury i Sztuki Województwa
   Siedleckiego oraz Siedleckim Oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

   1979

   W październiku, dzięki przychylności Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach, muzeum zorganizowało stałą wystawę prac amatora rzeźbiarza Witolda Lorentowicza
   w budynku szkolnym w Broszkowie.

   1980
  
   Wydano pierwszą publikację książkową pt. „Konstanty Laszczka”, napisaną przez prof. Jadwigę Puciata-Pawłowską na zlecenie muzeum.

   Muzeum otrzymało dar zawierający unikatową kolekcję szklanych negatywów z pracowni Adolfa Ganiewskiego (Gancwola), siedleckiego fotografa przełomu XIX/XX w.
   Przekazała ją Ludmiła Rudecka.

   1981
  
   Zarządzeniem Nr 34/81 Wojewody Siedleckiego z dnia 4 listopada 1981 r. nadano muzeum nowy statut, w którym oficjalnie zmieniono nazwę z Muzeum Wojewódzkiego
   na Muzeum Okręgowe (nazwa używana od 1975 r.).

   Utworzenie w muzeum działu przyrodniczego.

   1982

   W marcu rozpoczęto kapitalny remont ratusza, działalność wystawiennicza muzeum była prowadzona w ograniczonym zakresie. Wszystkie wystawy organizowane były poza własną 
   siedzibą ( w witrynie Domu Handlowego „ Atlas”, w szkołach, w domach kultury itp.). Remont ostatecznie zakończono w 1987 r.

   W maju muzeum otrzymało w darze cały dorobek artystyczny (140 monotypii barwnych) przekazany przez Irenę Karpińską (1901-1985) i jej siostrę Joannę Karpińską (1902-1999),
   artystki mieszkające w Siedlcach.

   1 X pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Zofii Więckowskiej (później Czapskiej). Dyrektorem muzeum była do 15 X 2002 r.

   1983

  16 III
odbyła się sesja naukowa „Ochrona zabytków i stan muzealnictwa województwa siedleckiego” – zorganizowana wspólnie z Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków
    w Siedlcach.

  23 IV muzeum było współorganizatorem zjazdu dzieci Zamojszczyzny i ich opiekunów; przygotowano wystawę „Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach 1943- 1983”.

   W sierpniu muzeum zakupiło od jedynej spadkobierczyni, kuzynki artysty – Hanny Wysockiej z Krakowa, zbiór grafik, ekslibrisów i rysunków Kazimierza Wiszniewskiego
   (1894-1960) - artysty mieszkającego w latach 1923-1941 w Węgrowie.

  25 IX otwarto Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu jako Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach.

   1984

  8-15 V w muzeum zorganizowano wystawę i sesję naukową „Ruch muzyczny w Siedlcach w latach 1944-1984”.

   1985

  25 V nastąpiło otwarcie Galerii Rzeźby Witolda Lorentowicza w Polakach k/Siedlec – rodzinnej miejscowości artysty. Rzeźby, dotychczas eksponowane w budynku szkolnym
   w Broszkowie, zostały przeniesione do Galerii, której później (w 1992 r.) nadano rangę Oddziału Muzeum Okręgowego w Siedlcach.

  11 XII odbyła się sesja naukowa „Strój ludowy regionów województwa siedleckiego”- zorganizowana wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego i Muzeum  
   Regionalnym w Łukowie.

   Ogłoszono ogólnopolski konkurs na exlibris dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, zorganizowany wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki UW w Siedlcach i Muzeum
   Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

   1986

  5-8 V
muzeum było współorganizatorem międzynarodowej sesji naukowej „Henryk Sienkiewicz – w 140 rocznicę urodzin. Biografia – Twórczość – Recepcja”.

   We wrześniu przekazano muzeum część wyremontowanych pomieszczeń ratusza.

  9–25 X zaprezentowano wystawę „Ikona rosyjska ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej”, pierwszą ekspozycję w wyremontowanej części ratusza, przygotowaną
   na inaugurację roku kulturalnego 1986/87.

  1987

   Na mocy Zarządzenia Nr 4/87 Wojewody Siedleckiego z dnia 23 stycznia 1987 r., Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zostało przekształcone w Oddział Muzeum Okręgowego
   w Siedlcach. Dotychczas funkcjonowało pod nazwą Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince i było oddziałem Muzeum – Zbrojowni na Zamku w Liwie.

  1 III dyrekcja muzeum zostaje wzmocniona o stanowisko zastępcy, zostaje nim Ryszard Głowacz (archeolog), pozostawał na tym stanowisku do 31 XII 1990 r.

  23 V nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum po kapitalnym remoncie ratusza; przekazano cały budynek na potrzeby muzeum.

  26 VI odbyła się sesja naukowa „Związki Ludomira Benedyktowicza z Podlasiem” zorganizowana wspólnie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Społecznym.

   Nagranie przez Polską Agencję Interpress - Film, na zlecenie muzeum, filmu o Treblince „Nim zgasło słońce”, reż. M. Siemieński, T. Kamieński w wersji polskiej, angielskiej
   i hebrajskiej, czas trwania filmu 48 min.

   Włączenie się muzeum do organizacji corocznego konkursu pt. „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia” ( I edycja w 1983 r.). Do 1992 r. organizatorami konkursu były:
   Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, Oddział Siedlecki STL,
   Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Od 1993 r. wyłącznymi organizatorami były: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
   i Muzeum Regionalne w Łukowie. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2001 r., organizatorem było tylko Muzeum Regionalne w Siedlcach.

  1 XII odbyło się wręczenie nagrody im. Ludomira Benedyktowicza, przyznawanej przez Kapitułę Nagrody zasłużonym dla regionu działaczom kultury, literatury, nauki oraz
   w dziedzinie działalności społecznej, religijnej i patriotycznej; kontynuowane (z dwuletnią przerwą) do dnia dzisiejszego.

1988

  1 III powołano oddział muzeum w Maciejowicach - Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach.

   W marcu muzeum otrzymało od Muzeum Narodowego w Warszawie dar, obejmujący prace artystów polskich w większości powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym.

   Wręczenie w muzeum ogólnopolskiej nagrody za twórczość ludową im. Oskara Kolberga. Uroczystości wręczenia towarzyszyła wystawa „Laureaci Ogólnopolskiej Nagrody
   im. Oskara Kolberga <Za zasługi dla kultury ludowej>”.

  5-14 X w Annabergu (NRD) prezentowano wystawę ze zbiorów muzeum „Siedlce wczoraj i dziś”.

   Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince - Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, było współorganizatorem Międzynarodowego Spotkania Esperantystów i Manifestacji
   pokojowej w 45-lecie powstania w getcie warszawskim.

   Przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Moja przygoda w muzeum”, kontynuowany w 1989 i 1990 r.

   1989

  9-30 VI
„Sztuka Annabergu” i „Annaberg wczoraj i dziś” – wystawy z NRD prezentowane w ramach współpracy miast Siedlce i Annaberg.

   Wystawy „Malarstwo Andrzeja Sołtysiuka” i „Grafika Antoniego Wróblewskiego” zorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Siedlcach w mieście Annaberg (NRD).

   1990

   W grudniu likwidowane Biuro Wystaw Artystycznych w Siedlcach przekazało do muzeum 259 prac współczesnych artystów plastyków związanych z regionem.

   1991

  1-17 X
Zorganizowano Międzynarodowy Plener Malarski w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach z udziałem 18 artystów plastyków z Polski, Rosji, Bułgarii i Grecji.

   Muzeum otrzymało w darze zbiór monet srebrnych i miedzianych z poł. XVII oraz XVIII w., przekazany przez Szkołę Podstawową w Rozbitym Kamieniu.

   Likwidacja działu przyrodniczego; zbiory przekazano do Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie.

  5 XI-4 XII „Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna <Siedlce 91>. 40 lat Polskiego Związku Filatelistów na Podlasiu”. Jedyna w historii miasta wystawa filatelistyczna
   z oceną eksponatów przez sędziów. Dotychczas organizowano tylko pokazy.

   1992

   Utworzenie stałej ekspozycji fotograficznej „Siedlce znane i nieznane”.

   W październiku muzeum otrzymało dar od Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002) – w większości prace własne artysty: grafiki, rysunki, akwarele i obrazy olejne.

  20 XI-13 XII wystawa „Stulecie PPS” – zorganizowana wspólnie z Komitetem Obchodów Stulecia PPS. Wystawie towarzyszyła sesja naukowa.

   Nadanie nowego statutu muzeum; podniesienie Galerii Rzeźby Artysty Amatora Witolda Lorentowicza w Polakach do rangi Oddziału Muzeum Okręgowego w Siedlcach.
 

   1993

  26 I wręczenie w muzeum medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, z udziałem ambasadora Izraela.

  22 IV sesja naukowa „Powstanie styczniowe na Podlasiu” zorganizowana wspólnie z Instytutem Historii WSRP i Archiwum Państwowym w Siedlcach.

  30 VI pierwsze spotkanie w ramach Siedleckich Spotkań Historycznych - z prof. Wandą Dressler z Uniwersytetu w Paryżu nt. „Problematyka współpracy europejskich regionów
   przygranicznych w dekadzie lat 90-tych”.

  9-10 XI sesja naukowa „Unici na ziemiach polskich”, zorganizowana wspólnie z Instytutem Historii WSRP i Archiwum Państwowym w Siedlcach.

  29 XII wręczenie medali i dyplomów z okazji 50 rocznicy ratowania transportów niemieckich dzieci zamojskich w 1943 r. oraz 10 rocznicy działalności Komitetu Budowy
   Pomnika – Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.

   Realizacja przez Studio TOR TVP, w oparciu o zbiory muzeum, filmu dokumentalnego o Adolfie Ganiewskim (Gancwolu) pt. „Gancwol fotograf”, scenariusz i reżyseria
   Mariusz Malec.

   Utworzenie stałej ekspozycji – galerii malarstwa pn. „Kolekcje autorskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Siedlcach”.

   1994

  31 I spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Józefem Oleksym.

  1 V na mocy Zarządzenia Nr 3/94 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Siedlcach, utworzono ekspozycję zamiejscową w Woli Gułowskiej, poświęconą ostatniej bitwie września
   1939 r., pn. Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków.

   Wystawa „Spod znaku orła. 1830-1945” – nagrodzona Dyplomem Uznania w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne.

  5 IX-31 XII wystawa „Spod znaku orła. Armia Krajowa” – katalog wystawy wyróżniony w Konkursie na pracę o Mazowszu i Podlasiu'96 Mazowieckiego Ośrodka Badań
   Naukowych im. Stanisława Herbsta przy Mazowieckim Towarzystwie Kultury.

   1995

  8 I utworzenie przy muzeum Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów skupiającego miejscowych kolekcjonerów kultywujących wszelkie formy zbieractwa. Zbiory ich wielokrotnie
   wzbogacały muzealne wystawy.

  1 IX-31 XII wystawa „Czas walki, czas nadziei” z cyklu „Spod znaku orła” – katalog wystawy nagrodzony Dyplomem Uznania dla muzeum i autora Sławomira Kordaczuka
   w Mazowieckim Konkursie Wydawniczym im. Profesora Aleksandra Gieysztora za 1997 rok, organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta.

   Muzeum otrzymało Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Filatelistów nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów.
 

   1996

   Nadanie muzeum Odznaki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34 pp 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju w dowód
   uznania za aktywną współpracę.

   1997

   Od 17 I w muzeum prezentowano wystawę jubileuszową z okazji 450-lecia nadania Siedlcom praw miejskich pn. „Siedlce. Z przeszłości w teraźniejszość.” Wystawa trwała
   do 17 maja 1998 roku i obejrzało ją około16 850 zwiedzających.

   Zakup w Antykwariacie w Poznaniu zbioru dokumentów dotyczących powstańców 1863-1864 r. z terenu powiatów siedleckiego i sokołowskiego.

   2 poł. lat 90-tych – początek tworzenia kolekcji szczątków broni V-2.

   1998

   Od 26 września w muzeum prezentowano wystawę z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Aleksandry Ogińskiej pn. „Aleksandra Ogińska i Jej czasy”. Na uroczystej prezentacji
   wystawy wystąpił zespół z Poznania „Monogramista J.K” z koncertem „Konfederacja barska po kowalsku”. Wystawa trwała do 6 stycznia 1999 r. i zwiedziło ją ok. 5200 osób,
   w tym 145 grup zorganizowanych młodzieży.

  23 IX-27 XI prezentowano wystawę „W siedleckiej krainie Św. Huberta”, zorganizowaną przez Wojewódzką Radę Łowiecką i Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku
   Łowieckiego w Siedlcach z okazji 75-lecia PZŁ. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem, zwiedziło ją ok. 2300 osób, w tym 66 grup zorganizowanych młodzieży.
   Zapoczątkowała ona cykl wystaw o tematyce myśliwskiej organizowanych w muzeum
 

   1999


  27 XI
w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, Muzeum Okręgowe w Siedlcach Uchwałą Zarządu Woj. Mazowieckiego zostało przemianowane na Muzeum
   Regionalne z zachowaniem dotychczasowych oddziałów w Treblince, Kotuniu i Polakach. Przynależność organizacyjną zmieniło Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków
   w Woli Gułowskiej (woj. lubelskie).

    2000

  31 I na skutek silnego podmuchu wiatru, figura „Jacka” wieńcząca wieżę ratusza została uszkodzona i spadła na dach muzeum. Po rekonstrukcji i pracach konserwatorskich
   została ponownie ustawiona na wieży 31 sierpnia tego samego roku.

  30 VIII w muzeum odbyło się spotkanie z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, ubiegającym się o reelekcję w wyborach prezydenckich.

   „Jacek z ratuszowej wieży” – konkurs fotograficzny.

   Nagroda dla Danuty Michalec i dyplom uznania dla muzeum w Konkursie im. Prof. Aleksandra Gieysztora Na Najlepsze Mazoviana 2000, w kategorii edycja źródeł, katalogi,
   opracowania bibliograficzne, za książkę „Aleksandra Ogińska i Jej czasy”.

   2001

  21 II-16 IV wystawa „Ikona święta tajemnica” ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Zaprezentowano ok. 200 najcenniejszych ikon, powstałych
   od XVII do pocz. XX w. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu tercetu „Triodion” z Torunia i Chóru Braci Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.
   Na wernisażu obecni byli m.in. Biskup Abel – Prawosławny Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Leszek Mizieliński – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
   Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

  16 XI po niemal dwuletniej przerwie, stanowisko zastępcy dyrektora objęła Ewa Talacha, która od16 X 2002 do 30 VI 2003 r. pełniła obowiązki dyrektora (po odwołaniu
   ze stanowiska Zofii Czapskiej).

   2002

  25 II spotkaniem pt. „Kultura i edukacja w procesie integracji z Unią Europejską” z udziałem premiera Józefa Oleksego – przewodniczącego Komisji Europejskiej Sejmu RP,
   muzeum zainaugurowało cykl spotkań na temat Unii Europejskiej.

   W lutym muzeum rozpoczęło organizowanie koncertów muzycznych w cyklu „Czwartkowe spotkania pod Jackiem”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem
   (38 koncertów – 2600 widzów).

  5-6 VIII w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, z okazji 60-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka, odbył się międzynarodowy Zlot Korczakowców „Treblinka 2002”.

   W grudniu odbył się koncert kolęd w wykonaniu członków Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

   Dyplom dla muzeum i Sławomira Kordaczuka w Konkursie im. Prof. Aleksandra Gieysztora Na Najlepsze Mazoviana 2001/2002 w kategorii wydawnictwa źródłowe, bibliografie,
   katalogi, za katalog wystawy z cyklu „100 spotkań z historią” –„Za drutami Europy”.
 

   2003

  14 II-20 III wystawa „Józef Szajna”- prezentująca dorobek twórczy wybitnego reżysera teatralnego i twórcy w dziedzinie sztuk plastycznych. W dniu otwarcia wystawy
   siedlczanie mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z profesorem Szajną w siedzibie muzeum.

  8 V otwarcie ekspozycji stałej „Siedlce 1448- 2000”, zastąpiła ona wystawę fotograficzną „Siedlce znane i nieznane”. Prezentowana jest do dnia dzisiejszego (aktualizowana).

  3 VI-17 VIII obowiązki dyrektora pełnił Wincenty Trębicki.

  18 VIII dyrektorem muzeum został Andrzej Matuszewicz, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

  23 XI z okazji jubileuszu 95-lecia Oddziału PTK-PTTK w Siedlcach, w siedzibie muzeum odbyła się sesja naukowa; muzeum otrzymało „Medal za pomoc i współpracę”.

   Wydaną przez muzeum publikację Edwarda Kopówki „Treblinka. Nigdy więcej” zgłoszono na Konkurs im. A. Gieysztora Na Najlepsze Mazoviana 2002/2003. Publikacja zdobyła
   wyróżnienie w kategorii wydawnictwa źródłowe, bibliografie, katalogi, a muzeum jako wydawca otrzymało dyplom.

   Konkurs fotograficzny „Piąta pora roku” – tematem prac były Siedlce – architektura, życie miasta, uroczystości, wydarzenia, mieszkańcy.
 

   2004

  1 I stanowisko zastępcy dyrektora objął Sławomir Kordaczuk, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

  23 I-14 III wystawa „Koń w malarstwie polskim” prezentująca dzieła wielkich malarzy polskich tj. January Suchodolski, Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie, Piotr Michałowski,
   Jan Kotowski i in., związane z tym tematem. Otwarcie wystawy było wielkim wydarzeniem w życiu kulturalnym Siedlec (jeźdźcy z pochodniami na koniach, występ Orkiestry
   Garnizonu Siedlce, recital Sekcji Męskiej Chóru Miasta Siedlce, spotkanie pt. „Gawęda kawaleryjska” ze znanym malarzem koni i kawalerzystą OP „Zenona” 34 pp 9 DP AK
   – prof. Ludwikiem Maciągiem).

   W lutym wzbogacono ekspozycję stałą o część archeologiczną pn. „Od siekierki do ciżemki” (eksponowana do dnia dzisiejszego).

  6 IV ze struktur Muzeum wyłączono Galerię Rzeźby Witolda Lorentowicza w Polakach.

  27-28 V sesja naukowa „Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej”. Sesji towarzyszyły dwie wystawy: „Dwory i pałace regionu w grafice, malarstwie
   i fotografii” oraz „Ocalić od zapomnienia”- dwory i pałace Mazowsza i Podlasia w rysunku Mirosława Starczewskiego. Na zakończenie sesji zorganizowano wycieczkę szlakiem
   wybranych dworów w okolicach Siedlec. Materiały z sesji wydano w formie książki pod tym samym tytułem jak sesja.

  25 VI-31 X wystawa „Józef Brandt i polscy monachijczycy” – przygotowana przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Prezentowano prace Józefa Brandta,
   Jacka Malczewskiego, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Leona Wyczółkowskiego, Ludomira Benedyktowicza i innych. Wystawie towarzyszyły: informator, prelekcja ze slajdami
   oraz wykład historyka sztuki Janusza Michałowskiego.

  15 X-12 XII wystawa „Jacek Woszczerowicz (1904-1970). Wspomnienie w 100 rocznicę urodzin aktora” – przypominająca sylwetkę wybitnego aktora siedlczanina.
   W czasie otwarcia wystawy odbyła się promocja książki dr Grażyny Kompel pt. „Jacek Woszczerowicz. Geniusz? błazen? mag?”. W czasie trwania wystawy odbyło się spotkanie
   z dr Henrykiem Izydorem Rogackim pt. „Sztuka aktorska Jacka Woszczerowicza”. Siedlecka Telewizja Kablowa nagrała 15 – minutowy materiał filmowy z komentarzem autorki
   wystawy kustosz Haliny Budziszewskiej. Prezentowano również film „Zemsta” z J. Woszczerowiczem w roli Rejenta Milczka.

  14 XI „Dzień Niepodległej” – uroczysta niedziela z okazji odzyskania 11 XI 1918 r. niepodległości przez Polskę. W programie było: otwarcie wystawy „Świat na funty, pudy
   i kilogramy”, pokazy kolekcjonerskie członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, prezentacja wozu bojowego 1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego, prezentacja dorobku
   i działalności Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej, grochówka wojskowa, wykład dr Jarosława Cabaja „Tło historyczne odzyskania przez Polskę niepodległości
   11.XI.1918 r.”, warta przy ognisku strzelców Związku Strzeleckiego Okręgu Siedlce, koncert: muzyka i poezja patriotyczna w wykonaniu Wileńskiej Orkiestry Kameralnej pod
   kierunkiem Zbigniewa Lewickiego.

   2005

  1 IV-8 V wystawa „Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego”- przygotowana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli we współpracy z Lwowskim Muzeum
   Historycznym.

  15 IX-20 XI wystawa „Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc” autorstwa Barbary Wachowicz, przygotowana przez Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Wernisaż wystawy z udziałem autorki i Marii Sienkiewicz – wnuczki pisarza, w programie widowisko poświęcone losom Henryka Sienkiewicza wg scenariusza
   i z narracją Barbary Wachowicz ( dwukrotnie prezentowany w czasie trwania wystawy).

  20 X monodram „Mój Dziad Henryk” – opowieść najmłodsze

 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2020 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Liczba wejść: 1015936, dziś: 244