wybierz język polskaenglish

 
Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są przez Muzeum Regionalne w SiedlcachNiniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Muzeum Regionalne w Siedlcach zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, że:

1. Muzeum Regionalne w Siedlcach - siedziba: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg, rejestracją obrazu poprzez monitoring wizyjny.
2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:

• ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
• ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
• ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
• przepisami prawa gospodarczego.
 

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Regionalne w Siedlcach dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum. W wymagających tego przypadkach Muzeum Regionalne w Siedlcach będzie ubiegało się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
Muzeum Regionalne w Siedlcach deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 

• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych miejscach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
• marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nim umowami,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.


4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, w tym profilowaniu.
5. Osobom, których dane Muzeum Regionalne w Siedlcach przetwarza przysługują prawa:


• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6. Muzeum Regionalne w Siedlcach przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszej „Klauzuli informacyjnej”.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Regionalnym w Siedlcach umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
8. Muzeum Regionalne w Siedlcach, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
9. Muzeum Regionalne w Siedlcach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:


• drogą elektroniczną: iod@muzeumsiedlce.art.pl
• osobiście w siedzibie Muzeum Regionalnego w Siedlcach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  

Monitoring wizyjny w Muzeum Regionalnym


Informujemy, że na terenie Muzeum Regionalnego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce wraz z Oddziałami funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wchodząc na teren obiektu Muzeum Regionalnego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

« powrót   drukuj


Współpraca
  •  
  •  
  •  
  •  
Designed by INF-MEDIA © 2021 Muzeum Regionalne w Siedlcach All rights reserved.

Polityka Cookies | Polityka Prywatności
Liczba wejść: 1046109, dziś: 370