fragment wystawy prezentujący wnętrze domu na wsi z I poł. XX wieku

Podsiedlecka wieś – wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu, okolice Siedlec I poł. XX w.

Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii.

Kurator wystawy: Wanda Księżopolska

Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii.

Wsie te, w porównaniu do innych regionów, były wyraźnie uboższe, bo położone na słabych, piaszczystych glebach. „Laski, piaski i karaski” to rymowanka celnie określająca nie tylko charakterystyczny pejzaż okolic Siedlec, wskazuje także na to, że są to ziemie z trudem żywiące swoich gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż w innych stronach zachowała się na wsi ludowa kultura tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe – bednarstwo, kowalstwo, tkactwo i folklor. Do połowy XX w. obecne były w życiu wsi także doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe.

Sala I

Fragment ekspozycji z drewnianymi przedmiotami codziennego użytku

strona prawa:
ubiory na manekinach, okolice Siedlec, pierwsza połowa XX w., plot laskowy z ligawką i pętami, 3 rzeźby ludowe z okolicy Siedlec, XIX w.

Fragment ekpozycji z drewnianymi beczkami i narzędzami do ich wyrobu

strona lewa:
„Jak powstaje beczka” – planszowa ilustracja kolejnych etapów przygotowania i obróbki drewna, narzędzia bednarzy, beczki i sprzęty gospodarskie: szaflik, dzieże, niecka, masielnice, faski, sagany, żarna.

Sala II, izba

Fragment wystawy z przedstawieniem wystroju wnętrza domu wiejskiego

strona prawa:
ilustracje na ścianach, sofka, przęślica i wrzeciono, „kółko”.

Fragment wystawy z przedstawieniem wystroju wnętrza domu wiejskiego

strona lewa:
„szafka” na ścianie, niżej kufer, dalej udekorowane okno i stolik z domowym ołtarzykiem i święconymi przedmiotami, ława z wyrobami garncarskimi, łóżko i nad nim obrazy dewocyjne, makatka i pająk, zabawki dla dzieci (do zabawy dla naszych najmłodszych gości).

Skip to content