Grupa stojących osób przed budynkiem. W rękach trzymają drewniane ligawki. W grupie są dorośli i dzieci. W tle choinki

Adwentowe Granie

Informacje, regulamin i sprawy organizacyjne związane z XXV Regionalnym Konkursem Gry na Ligawkach
Afisz informacyjny z programem oraz fotografią na dole grupy osób grających na ligawkach. Tło plakatu w tonacji zielonej.

Regulamin

Organizator

Organizatorem Regionalnego Konkursu Gry na Ligawkach, zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Regionalne w Siedlcach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 1, zwane dalej „Organizatorem”.

Miejsce i termin

Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2021 r. (sobota) w siedzibie Organizatora. Początek planowany jest na godz. 12.00.

Cele

Cele Konkursu to:

 1. Zaprezentowanie tradycyjnej gry na ligawkach.
 2. Pielęgnowanie i popularyzacja tradycyjnych form obrzędowości, zwyczajów oraz wierzeń z terenów wiejskich południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.
 3. Aktywizacja mieszkańców wsi do działalności na rzecz kultywowania i popularyzacji tradycji ludowych.
 4. Konfrontacja dorobku artystycznego uczestników – wymiana doświadczeń.
Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mające ukończone osiem lat i wykonujące hejnały na ligawkach.
 2. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Kryteria oceny
 1. Grę oceniać będzie, powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa oceni występy pod kątem wierności tradycji, artystycznej interpretacji.
 3. Werdykt Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i jest nieodwołalny.
Nagrody
 1. Komisja konkursowa ocenia grę i przyznaje nagrody dla trzech grup wiekowych:

I – 8-11 lat,
II – 12-16 lat,
III – powyżej 16 lat.

 1. Komisja może przyznać nagrodę specjalną.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za udział w Konkursie.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
Warunki techniczne
 1. Organizator zapewnia nagłośnienie.
 2. Organizator nie zapewnia posiłków i dojazdu do Muzeum.
 3. Organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy ze względów pandemicznych.
Zgłoszenia
 1. Uczestnicy Konkursu dokonują zgłoszenia na załączonych Kartach zgłoszenia do 30 listopada 2021 r. na adres: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „ligawki” lub mail: a.swierczewska@muzeumsiedlce.art.pl
 2. Karty zgłoszenia są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora: https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
 3. Informacji udziela: Agnieszka Świerczewska  tel. 25 632 74 79 lub 25 632 74 70 wew. 226 oraz wyżej podany mail.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora: https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator Konkursu – Muzeum Regionalne w Siedlcach z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 1 w Siedlcach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 5. Udział w prezentacjach oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz promocji Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia prezentacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania i rozliczenia nagród.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, miejsce pochodzenia, numer telefonu.
 8. Osobie podającej dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
 9. Uczestnik nagrodzony w Konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz udostępnienie danych niezbędnych do celów rozrachunkowych i podatkowych.
 10. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są u Administratora danych.
Do pobrania:
Formularz zgłoszenia do konkursu (rtf, 63 KB)

Skip to content