Grupa stojących osób przed budynkiem. W rękach trzymają drewniane ligawki. W grupie są dorośli i dzieci. W tle choinki

Adwentowe Granie

Informacje, regulamin i sprawy organizacyjne związane z XXV Regionalnym Konkursem Gry na Ligawkach

Siedlce, 11 grudnia 2021 r.

Protokół z posiedzenia Komisji

Komisja XXV Regionalnego Konkursu Gry na Ligawkach ADWENTOWE GRANIE

w składzie: Agata Kusto, Anna Michalec, Agnieszka Świerczewska wysłuchała dwudziestu czterech wykonawców, w tym: sześciu w kategorii 8-11 lat, pięciu w kategorii 12-16 lat, trzynastu w kategorii powyżej 16 lat.

Wszyscy uczestnicy spełnili warunki Regulaminu. Członkowie Komisji dostrzegli wysoki poziom umiejętności wykonawców, wyrażają uznanie dla nich za chęć kultywowania tradycji i życzą sukcesów. Cieszy tak liczna obecność młodych wykonawców.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii 8-11 lat

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł – Wiktoria Falba, Karol Milik, Nikola Zalewska,

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 50 zł – Lena Stankiewicz, Michał Maliszewski, Cezary Niedziółka,

w kategorii 12-16 lat

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 200 zł – Bartosz Tartaczuk, Adrian Bartosiak, Adam Ignatowski

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 150 zł – Kacper Zalewski, Jakub Pałka

w kategorii powyżej 16 lat

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 250 zł – Andrzej Zembrowski, Dariusz Oleszczuk, Izabella Kaczmarska, Mateusz Zalewski, Roman Brochocki, Mariusz Maliszewski

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 200 zł – Jarosław Zalewski, Grzegorz Gawrysiuk, Paweł Bondarczuk,

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 150 zł – Piotr Godlewski, Piotr Bondarczuk, Tadeusz Augustyniak,

Wyróżnienie w wysokości 100 zł – Ewelina Zalewska

Nagrody o łącznej wartości 4000 zł ufundował organizator, czyli Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Podpisy członków Komisji: Agata Kusto, Anna Michalec, Agnieszka Świerczewska

Afisz informacyjny z programem oraz fotografią na dole grupy osób grających na ligawkach. Tło plakatu w tonacji zielonej.

Regulamin

Organizator

Organizatorem Regionalnego Konkursu Gry na Ligawkach, zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Regionalne w Siedlcach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 1, zwane dalej „Organizatorem”.

Miejsce i termin

Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2021 r. (sobota) w siedzibie Organizatora. Początek planowany jest na godz. 12.00.

Cele

Cele Konkursu to:

 1. Zaprezentowanie tradycyjnej gry na ligawkach.
 2. Pielęgnowanie i popularyzacja tradycyjnych form obrzędowości, zwyczajów oraz wierzeń z terenów wiejskich południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.
 3. Aktywizacja mieszkańców wsi do działalności na rzecz kultywowania i popularyzacji tradycji ludowych.
 4. Konfrontacja dorobku artystycznego uczestników – wymiana doświadczeń.
Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mające ukończone osiem lat i wykonujące hejnały na ligawkach.
 2. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Kryteria oceny
 1. Grę oceniać będzie, powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa oceni występy pod kątem wierności tradycji, artystycznej interpretacji.
 3. Werdykt Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i jest nieodwołalny.
Nagrody
 1. Komisja konkursowa ocenia grę i przyznaje nagrody dla trzech grup wiekowych:

I – 8-11 lat,
II – 12-16 lat,
III – powyżej 16 lat.

 1. Komisja może przyznać nagrodę specjalną.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za udział w Konkursie.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
Warunki techniczne
 1. Organizator zapewnia nagłośnienie.
 2. Organizator nie zapewnia posiłków i dojazdu do Muzeum.
 3. Organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy ze względów pandemicznych.
Zgłoszenia
 1. Uczestnicy Konkursu dokonują zgłoszenia na załączonych Kartach zgłoszenia do 30 listopada 2021 r. na adres: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „ligawki” lub mail: a.swierczewska@muzeumsiedlce.art.pl
 2. Karty zgłoszenia są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora: https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
 3. Informacji udziela: Agnieszka Świerczewska  tel. 25 632 74 79 lub 25 632 74 70 wew. 226 oraz wyżej podany mail.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora: https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator Konkursu – Muzeum Regionalne w Siedlcach z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 1 w Siedlcach.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 5. Udział w prezentacjach oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz promocji Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia prezentacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania i rozliczenia nagród.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, miejsce pochodzenia, numer telefonu.
 8. Osobie podającej dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
 9. Uczestnik nagrodzony w Konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz udostępnienie danych niezbędnych do celów rozrachunkowych i podatkowych.
 10. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są u Administratora danych.
Do pobrania:
Formularz zgłoszenia do konkursu (rtf, 63 KB)

Skip to content