Praca plastyczna uczestnika konkursu z przedstawieniem budynku muzeum do którego wchodzą dwie postacie z flagami biało-czerwonymi.

Konkurs plastyczny „Droga ku Niepodległości”

Informacje, regulamin i sprawy organizacyjne. Konkurs zorganizowany w ramach dziewiętnastej edycji uroczystości „Dni Niepodległej” w 2022 r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1,
08-110 Siedlce.

TERMIN:
Konkurs trwa od 5 września do 21 października 2022 r.

CELE:
1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych, rozwijanie ich pasji plastycznych i historycznych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

2. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:

 • historii Polski i walki o niepodległość,
 • odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
 • najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
 • znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.

KATEGORIE:
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 • uczniowie szkół podstawowych, klasy 0-3;
 • uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-6;
 • uczniowie szkół podstawowych, klasy 7-8.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac do siedziby Organizatora: Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30), w określonym regulaminowo terminie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu.

WAŻNE!!!
Brak wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia skutkować będzie wyłączeniem z możliwości uczestnictwa w konkursie.
Formularz zgłoszenia nie naklejamy na pracę. Dołączamy go oddzielnie razem z pracą konkursową.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własnego autorstwa.
 2. Praca konkursowa może być wykonana w tradycyjnych technikach malarskich lub graficznych na papierze.
 3. Praca konkursowa nie może być naklejona na żadne podłoże i nie może być oprawiona w passe-partout.
 4. Maksymalny format pracy to 30×40 cm.
 5. Do Konkursu można zgłosić pracę, która wcześniej nie była publikowana, ani nie brała udziału w żadnym konkursie.
 6. Pracę konkursową należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem autora na jej odwrocie.
 7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych będą wyłączone z udziału w Konkursie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

PRZEBIEG:

 1. Pracę należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Organizatora do 21 października 2022 r.
 2. Praca dostarczona po terminie nie będzie oceniana w Konkursie.
 3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora najpóźniej do 31 października 2022 r.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PODSUMOWANIE KONKURSU:

 1. O wynikach Konkursu Laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni, telefonicznie lub listownie.
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana najpóźniej do 4 listopada 2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 14 listopada (poniedziałek) 2022 r. podczas 19. edycji uroczystości „Dni Niepodległej”.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.

NAGRODY:

 1. Dla Laureatów, w każdej kategorii, przewidziano nagrody pieniężne.
 2. W każdej kategorii konkursowej pula nagród pieniężnych wynosi 800 zł.
 3. Przewidziane są również nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 4. Komisja Konkursowa ma prawo dokonania dowolnego podziału nagród.
 5. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Prace konkursowe będą zwracane autorom lub ich opiekunom. Prosimy o odbiór osobisty w siedzibie Organizatora w terminie do 30 grudnia 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30). Po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględniane.
 3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i promocyjnych konkursu przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej www.muzeumsiedlce.art.pl i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Krzysztof Cabaj, tel.: (25) 632-74-70, e-mail: k.cabaj@muzeumsiedlce.art.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce.
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, klasa) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
  (imię i nazwisko) i wizerunku.
 4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@muzeumsiedlce.art.pl.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne oraz rozrachunkowe.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
Dokumenty do pobrania: 
Regulamin konkursu (docx, 21 KB)
Formularz zgłoszenia (docx, 581 KB)
Formularz zgłoszenia (pdf, 401 KB)

Skip to content