widok jacek ratusz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.muzeumsiedlce.art.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Cabaj, k.cabaj@muzeumsiedlce.art.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 256327470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza znajduje się przy ul. Piłsudskiego 1 w Siedlcach. Mieści się w zabytkowym ratuszu zwanym „pod Jackiem”. Ma on ponad 250 lat. Z tego powodu posiada utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, przez co nie jest całkowicie dostępny. Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim możesz zwiedzić wystawy zamontowane na ogrodzeniu wokół budynku. W ratuszu znajduje się zróżnicowany poziom podłóg, wąskie przejścia i strome schody przy których zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada windy ani dźwigu. Po wcześniejszym powiadomieniu postaramy się umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami zwiedzanie obiektu i wystaw. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych.

Skip to content