Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wystawy stałe

Siedleckie dzieje 1441-1939
Wystawa ma na celu zaprezentowanie historii Siedlec od początku istnienia miejscowości do wybuchu II wojny światowej. Pierwsza znana wzmianka pochodzi z 1441 r. Siedlce były wtedy wsią prywatną w ziemi łukowskiej należącej do województwa lubelskiego.
Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych
Wystawa działu sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia powojennej działalności muzeum jest pokazem wybranych eksponatów. Tym wyborem akcentujemy dwie unikatowe w skali kraju kolekcje twórczości artystów związanych z Siedlcami.
Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza
Archeologiczna część ekspozycji stałej ma za zadanie przybliżenie zwiedzającym najdawniejszej, zazwyczaj nieznanej historii regionu. Prezentuje najwcześniejsze ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia, tj. na ok. 10-8 tys. lat p.n.e.
Podsiedlecka wieś – wyposażenie izby średniozamożnego, włościańskiego domu, okolice Siedlec I poł. XX w.
Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii.
Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Niemal od początków istnienia Muzeum Regionalnego w Siedlcach ważne miejsce w zbiorach muzealnych zajmowały muzealia numizmatyczne. Tradycja zbierania numizmatów w muzeum siedleckim zapoczątkowana została w 1926 roku, kiedy to mieszkańcy Siedlec na czele z Mieczysławem Asłanowiczem …

Skip to content