widok jacek ratusz

Biblioteka

wnętrze biblioteki muzealnej

Biblioteka znajduje się w ośmiokątnej wieży ratusza. Jest urokliwym, uduchowionym i najpiękniejszym fragmentem Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. Duże okna dają bogactwo światła i promieni słonecznych, co czyni wnętrze jeszcze bardziej malowniczym. Jest zabytkowy stół, wygodne krzesła i niczym niezmącona cisza… Drobiazgi te pozwalają na zatracenie się w lekturze, na wyszperanie, czasami niewiarygodnych, materiałów i wiadomości.

Zadaniem osoby odpowiedzialnej za zbiory jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz pomoc merytoryczna. Ze zgromadzonych zasobów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy zainteresowani, ale tylko na miejscu i w czasie godzin pracy bibliotekarza.

Obecnie w bibliotece jest ponad sześć tysięcy woluminów, a oprócz nich czasopisma, wycinki prasowe, kserokopie, plakaty, księgi pamiątkowe, rękopisy, maszynopisy, płyty, kasety, slajdy, nagrania dźwięku i obrazu, dokumenty życia społecznego i inne rzeczy cenne historycznie lub sentymentalnie.

Ciągły wzrost ilości materiałów spowodowany jest zakupem, wymianą międzybiblioteczną, a przede wszystkim darami członków lokalnej społeczności, którym zależy na ocaleniu narodowych dóbr kultury. Darczyńcy często przekazują pamiątkowe egzemplarze książek, czasopism, będące trudną do zdobycia rzadkością bibliofilską. Inni porządkują domowe biblioteczki i zaistniały nadmiar drukowanych kartek przynoszą do naszej placówki. Należy im wszystkim dziękować za ocalenie przeszłości od zapomnienia i podzielenie się teraźniejszością. Przeszłością i teraźniejszością, która, w postaci książek i czasopism, będzie służyć potomnym.

Wszystko to prowadzi do wzbogacenia księgozbioru o pozycje wartościowe, ciekawe i potrzebne szczególnie pracownikom do pracy merytorycznej, ale zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z wiedzy zamieszczonej w książkach z duszą, prawie „zaczytanych”, niejedno pamiętających.

Czerwona okładka otwartej książki z roślinnymi ozdobieniami i napisami
„Album biograficzna zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX.”, t. 1, red. Szymon Askenazy, Warszawa, 1901 r.

Największą grupę zbiorów stanowią publikacje dotyczące Siedlec i regionu. Niewielką ich część stanowią poniższe, losowo wybrane, pozycje: „Dzieje Ziemi Łosickiej: szkice biograficzne”, pod red. Arkadiusza Indraszczyka z 2008 r.; „Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie”, t. 2., oprac. Marek Woliński, wydana w 2014 r.; Kordaczuk Sławomir: „Tradycja Mazowsza: powiat garwoliński. Przewodnik subiektywny”, 2016 r.; Krzemieniewski Wacław: „Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego”, Siedlce 1933; Maliszewski Jerzy: „Władysław Rawicz w powstaniu styczniowem na Podlasiu”, Warszawa 1935; Moniewski Tadeusz: „Siedlce. Przewodnik po mieście i powiecie”, Siedlce 1929; „Pośnik”, „Herody” „Trzciniec, gm. Skórzec, pow. Siedlce”, oprac. Wanda Księżopolska, Siedlce 2009; „Sokołów Podlaski: dzieje miasta i okolic”, pod red. Grzegorza Ryżewskiego, 2006 r.; Strychalski Jerzy: „Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w województwie siedleckim lata 1794-1945”, Siedlce 1983.

Rozbudowany jest dział historyczny, od ogólnych wiadomości o archeologii, historii powszechnej poczynając, na szczegółowych opracowaniach tematycznych kończąc. Znaczna część zbiorów to prace poświęcone sztuce, historii sztuki (malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika, rysunek, architektura, rzemiosło artystyczne), etnografii, jest odrobina literatury, biologii, geografii oraz wiedzy ogólnej w postaci słowników, leksykonów, encyklopedii.

Większość zbiorów to współczesne publikacje, ale nie tylko. Są książki wydane lata temu oraz perełki wydawnicze, do których należy: starodruk „Prawa konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich Prowincyi …” wydany w Warszawie w 1784 r.; „Księga ustaw na zbrodnie, i ciężkie policyjne przestępstwa” z 1804 r.; „Encyklopedia Powszechna” S. Orgelbranda z 1883 r.; „Encyklopedia staropolska”; „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” t. 1-15 i „Rok polski” Zygmunta Glogera; „Dzieła wszystkie” Oskara Kolberga; „Polski słownik biograficzny” oraz wiele innych wydanych w XIX i początkach XX wieku, których przykładem są: „Poezje” Wandalina Szumowicza z 1845 r.; dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza; „Dzieje cywilizacyi w Polsce” Jana Matejki; „Polska w krajobrazie i zabytkach”; ciekawie wydany „Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczajny 1829”; podręczniki: „Elementarz dla szkół parafialnych narodowych z roku 1785”, wyd. Zygmunt Kukulski, Lublin 1930; wydawnictwa techniczne; religijne („O naśladowaniu Chrystusa z 1862 roku”); książki wydane w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim.

strona tytułowa starodruku Prawa, konstytucye y przwileie Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego

Starodruk „Prawa konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich Prowincyi …” wydany w Warszawie w 1784 r.

Od wielu lat prenumerowane i przechowywane są czasopisma regionalne: „Tygodnik Siedlecki”; „Echo Katolickie”, wiele numerów „Życia Siedleckiego” oraz naukowe: „Spotkania z Zabytkami”; „Biuletyn Historii Sztuki”; „Literatura Ludowa”; „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”; „Muzealnictwo”; „Etnografia Polska”; „Genealogia”; „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”; „Szkice Podlaskie”; „Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego”; „Niepodległość i Pamięć”. Obok nich historię opowiedzieć mogą: „Przekrój”; dziewiętnastowieczne „Kłosy”; „Bluszcz”; przedwojenny „Świat”; „Trubadur Polski”; „Żołnierz Polski” i wiele innych.

Gromadzone są też katalogi wystaw, informatory, przewodniki wydane przez muzea z całej Polski.

Skip to content