widok jacek ratusz

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są przez Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w SiedlcachNiniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Muzeum Regionalne w Siedlcach zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, że:

1. Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach – siedziba: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg, rejestracją obrazu poprzez monitoring wizyjny.
2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:

• ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
• ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
• ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
• przepisami prawa gospodarczego.
 

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum. W wymagających tego przypadkach Muzeum Regionalne w Siedlcach będzie ubiegało się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 

• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych miejscach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
• marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nim umowami,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.


4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, w tym profilowaniu.
5. Osobom, których dane Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach przetwarza przysługują prawa:


• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6. Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszej „Klauzuli informacyjnej”.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
8. Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
9. Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:


• drogą elektroniczną: iod@muzeumsiedlce.art.pl
• osobiście w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Monitoring wizyjny w Muzeum Regionalnym


Informujemy, że na terenie Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce wraz z Oddziałami funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wchodząc na teren obiektu Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ciasteczka ( cookies)

Co to są pliki cookies?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://www.muzeumsiedlce.art.pl, Muzeum Regionalne w Siedlcach.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła do wymagających logowania funkcjonalności.

Rodzaj wykorzystywanych plików cookies?

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Skip to content